Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky a dojednania prenájmu v jednotlivej Zmluve o prenájme

Prenajímateľ týmto prenajíma na základe všetkých tu uvedených podmienok a dojednaní Nájomcovi vozidlo opísané na opačnej strane („vozidlo“); Nájomca uznáva a odsúhlasuje sa tým že:

1. Nájomca obdržal vozidlo v poriadku a v dobrom stave a toto vozidlo vráti spolu s pneumatikami, nástrojmi, dokumentmi od vozidla, doplnkami a vybavením v rovnakom stave (bežné opotrebovanie sa predpokladá, avšak s výnimkou neprimeraného opotrebovania zapríčineného nesprávnym zaobchádzaním) na dohodnuté miesto špecifikované na opačnej strane a k dátumu špecifikovanému na opačnej strane, pokiaľ nepožiada Nájomca o predĺženie, s ktorým bude Prenajímateľ súhlasiť, alebo v prípade, že Prenajímateľ nepožiada o skoršie vrátenie vozidla.

2. Vozidlo nebude používané (prevádzkované):
a) na prepravu tovaru v rozpore s colnými predpismi ani žiadnym iným nelegálnym spôsobom;
b) na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu (priamu alebo nepriamu);
c) na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu;
d) v rámci automobilových (motorových) športových podujatí;
e) vodičom pod vplyvom alkoholu alebo drog;
f) žiadnou inou osobou ako:
g) mimo krajiny prenájmu bez výslovného súhlasu Prenajímateľa.

3. Nájomca plne a bezvýhradne zodpovedá za to, že na základe tejto zmluvy Prenajímateľovi zaplatí:
a) poplatok za prejdené kilometre, vypočítaný s použitím sadzby špecifikovanej na opačnej strane, za km prejdené vozidlom do vrátenia vozidla (počet km prejdených vozidlom bude stanovený po prečítaní údajov na tachometri nainštalovanom výrobcom; v prípade zlyhania tachometra bude poplatok za prejdené kilometre vypočítaný na základe vzdialeností prejdených počas cesty podľa automapy);
b) poplatok za dobu používania vozidla, poplatok za vzdanie sa škody v prípade kolízie
c) ďalší poplatok za jednosmerný prenájom (ak to bude relevantné), ako sa uvádza na opačnej strane, alebo ak bude vozidlo odstavené inde, ako na dohodnutom mieste jeho vrátenia bez písomného súhlasu Prenajímateľa, a tiež Prenajímateľom priebežne určovaný poplatok za km prejdené od miesta prenájmu k miestu odstavenia vozidla;
d) všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo, voči Nájomcovi, inému vodičovi alebo Prenajímateľovi od vrátenia vozidla, s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe Prenajímateľa;
e) náhradu nákladov Prenajímateľa za vymáhanie platieb z tejto zmluvy v prípade ich omeškania
f) náklady Prenajímateľa vynaložené na nápravu škôd spôsobených na poskytnutom vozidle nezávisle od toho, kým boli spôsobené, bez ohľadu na skupinu, do ktorej vozidlo spadá; ako i ušlý zisk vypočítaný s použitím dennej sadzby uvedenej na opačnej strane, o ktorý Prenajímateľ prišiel v dôsledku nemožnosti používať vozidlo; náklady Prenajímateľa na nahradenie vozidla v prípade jeho krádeže;
g) náklady na pohonné hmoty spotrebované počas prenájmu spolu s akýmkoľvek poplatkom za doplnenie pohonných hmôt, ktoré v súčasnosti uplatňuje Prenajímateľ.
h) príslušné miestne dane (ak to bude relevantné) splatné v súvislosti s hore uvedenými položkami.

4. Nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy Prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že:
a) si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov;
b) neuzná svoju zodpovednosť ani vinu a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo osobám peniaze;
c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie;
d) bude telefonicky informovať najbližšiu stanicu Avisu, a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre Prenajímateľa;
e) vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody, prípadne zranenej osoby;
f) zabezpečí, že vždy, keď bude vozidlo ponechané bez dozoru, bude zamknuté.
V prípade že tak nájomca neurobí, ručí za spôsobené škody v plnej výške bez ohľadu na zakúpené poistenie. V prípade že spôsobené poškodenie nie je kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči Prenajímateľovi bez ohľadu na zakúpené poistenia.
Obe zmluvné strany sa dohodli že na vyčíslenie škody na vozidle je okrem skutočných nákladov možné použiť špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu vozidla.

5. Nájomca týmto oslobodzuje a zbavuje Prenajímateľa od akejkoľvek a voči akejkoľvek zodpovednosti za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek majetku (vrátane súvisiacich nákladov), ktorý by bol ponechaný, uschovaný alebo prepravovaný Nájomcom alebo akoukoľvek inou osobou vo vozidle alebo na vozidle pred vrátením vozidla Prenajímateľovi alebo po vrátení vozidla Prenajímateľovi.

6. Keďže Prenajímateľ príjme všetky preventívne opatrenia a vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabránil stratám alebo škodám spôsobeným chybou alebo mechanickou poruchou vozidla a ďalším následným stratám alebo škodám, nebude za žiadne takéto straty ani škody zodpovedný.

7. V prípade, ak Nájomca poruší ktorékoľvek z tu uvedených podmienok a dojednaní, môže mu Prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom Nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli, a Prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní.

8. Ak chce Nájomca na základe pokynov týkajúcich sa fakturácie, uvedených na opačnej strane, platiť kreditnou kartou alebo platobnou kartou, potom podpis Nájomcu na opačnej strane predstavuje oprávnenie pre Prenajímateľa vypočítať konečné celkové poplatky, vrátane poplatkov splatných v dôsledku krádeže alebo poškodenia vozidla, a zaťažiť nimi účet Nájomcu u inštitúcie, ktorá uvedenú kartu vydala. O devízovom kurze, ktorý sa použije pri akejkoľvek konverzii meny, rozhodne s definitívnou platnosťou Prenajímateľ.

9. Akékoľvek doplnky alebo zmeny týchto podmienok a dojednaní budú bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán neplatné.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy budú spravované ustanoveniami Zmluvy a jej podmienkami a dojednaniami prenájmu (Všeobecné obchodné podmienky) a ustanoveniami zákona č. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. záväzného právneho aktu Európskej únie.

11. Zrušenie potvrdenej rezervácie je možné najneskôr 24 hodín pred dohodnutým časom prevzatia vozidla. V prípade nezrušenia rezervácie zo strany nájomcu v termíne, uvedenom v predchádzajúcej vete, sa nájomca zaväzuje uhradiť poplatok 50 EUR bez DPH za nezrealizovanie prenájmu.

12. Ak nájomca vráti nadmerne znečistené vozidlo, za škody po umytí a vyčistení vozidla, ktoré nie sú označené na preberacom protokole v časti „Vozidlo pri vrátení“, zodpovedá klient po dobu 72 pracovných hodín po fyzickom odovzdaní vozidla. Nájomca sa zároveň zaväzuje vrátiť vozidlo na pobočke Prenajímateľa za prítomnosti zamestnanca prenajímateľa aby mohli byť zdokladované prípadné škody na vozidle. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prenajímateľa, je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré bude nájdené pri skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímateľa a automaticky súhlasí s účtovaním náhrady za takéto poškodenie

13. Vozidlá HILKA Solutions sú nefajčiarske. Pokiaľ klient počas užívania vozidla poruší akúkoľvek z podmienok prenájmu, HILKA solutions si vyhradzuje právo na vyúčtovanie poplatku na základe platného cenníka uvedeného na stránke avis.sk v sekcii poplatky.

14. Nájomca nie je oprávnený vozidlo využívať na taxislužbu(alebo pre podobné služby zdieľanej ekonomiky), požičiavanie alebo na prepravu nebezpečného nákladu. Takisto nájomca nie je oprávnený vozidlo zaregistrovať do koncesie. V prípade zistenia takéhoto priestupku bude účtovaný poplatok podľa platného cenníka za porušenie Všeobecných Obchodných Podmienok.